• بازگشت به فروشگاه
  • تصاویر
  • ویدیو
کارخانه نالینو (تولد بهمن ماهی های نالینو)
کارخانه نالینو واقع در شهرک صنعتی عباس آباد به مساحت 2000 متر مربع. مجهز به آزمایشگاه تایید شده سازمان استاندارد ایران و انتخاب شده به عنوان آزمایشگاه همکار است.
کارخانه نالینو (تولد بهمن ماهی های نالینو)
کارخانه نالینو (تولد بهمن ماهی های نالینو)
کارخانه نالینو (تولد بهمن ماهی های نالینو)
کارخانه نالینو (تولد بهمن ماهی های نالینو)
کارخانه نالینو (تولد بهمن ماهی های نالینو)
کارخانه نالینو (تولد بهمن ماهی های نالینو)
کارخانه نالینو (تولد بهمن ماهی های نالینو)
کارخانه نالینو (تولد بهمن ماهی های نالینو)
کارخانه نالینو (تولد بهمن ماهی های نالینو)
کارخانه نالینو (تولد بهمن ماهی های نالینو)
کارخانه نالینو (تولد بهمن ماهی های نالینو)
کارخانه نالینو (تولد بهمن ماهی های نالینو)