• بازگشت به فروشگاه
  • تصاویر
  • ویدیو
لوح‌های افتخار و تندیس‌های نالینو

نالینو در طول 41 سال تجربه و پیمودن راه تولید ظروف آشپزخانه نایل به کسب لوح تقدیر و تندیس هایی از طرف سازمانهای مختلف شده است از آن جمله میتوان به :

  • واحد نمونه استاندارد سال 1397
  • واحد حامی از مصرف کننده سال 1395
  • برند برتر ظروف آلومینیوم سال 1394
  • واحد برگزیده سندیکای آلومینیوم در سال 1393
  • برند برتر ظروف آلومینیوم سال 1392

 

لوح‌های افتخار و تندیس‌های نالینو
لوح‌های افتخار و تندیس‌های نالینو
لوح‌های افتخار و تندیس‌های نالینو
لوح‌های افتخار و تندیس‌های نالینو
لوح‌های افتخار و تندیس‌های نالینو
لوح‌های افتخار و تندیس‌های نالینو
لوح‌های افتخار و تندیس‌های نالینو
لوح‌های افتخار و تندیس‌های نالینو
لوح‌های افتخار و تندیس‌های نالینو
لوح‌های افتخار و تندیس‌های نالینو
لوح‌های افتخار و تندیس‌های نالینو
لوح‌های افتخار و تندیس‌های نالینو